×

Внимание

Key folder in safepath unaccessible

Рибно Стопанство

Печат
Продажна цена 260000,00 €
025
031
036
img2_small
img3_small
img5_small
img6_small
img7_small
img8_small
img16_small
img23_small
img24_small
Photo-0032
Описание

Рибното стопанство , което предлагаме, e официално открито на 4 септември 2011г. Предназначението му е за отглеждане и продажба на дъгова пъстърва. То се състои от 3 броя понтони с дължина 115м, 20 броя производствени кръгли садки с диаметър 12м, 2 броя технологични кръгли садки с диаметър 8м и 3 броя сортировъчни кръгли садки с диаметър 4м.
Рибното стопанство разполага и със склад за съхранения на храна за рибата и склад за съхранение на машини и съоръжения. Машините и съоръженията включват: 3 броя генератори на ток, сортировъчна машина, рибна помпа, система за термовизионен контрол и охрана, конвенционална система за контрол и охрана на производството. Инвестиционното намерение включва извършване на стопански риболов върху 1980 декара водни площи в язовира – публична държавна собственост.
Основните предимства на садковите инсталации пред класическото отглеждане на риба в басейнови рибовъдни ферми са:
пълноценно и ефективно използване на съществуващите водоеми; значително по-евтина като инвестиция от изграждането на нови басейнови рибовъдни стопанства;
многократно по-евтина от рециркулационните системи, както по отношение на инвестиции, така и по вложени разходи за производство;
изисква относително малка водна площ без да се увреждат терените около водоемите и околната среда; компактност на фермата при високи добиви от единица водна площ;
възможност за непрекъснат мониторинг, контрол и управление на технологичните процеси; висока рентабилност с бърза възвръщаемост на инвестицията;
мобилност на инсталацията в рамките на водоема при необходимост; сравнително евтина поддръжка; лесен и евтин ремонт;
възможност за бърз монтаж и демонтаж.
Следва да се отбележи, че технологията за суперинтензивно отглеждане на риба в садки по принцип е универсална. За отделните видове риби тя има специфични особености, свързани и произтичащи от: биологичните особености на дадения вид, жизнен цикъл, вегетационен период до достигане на пазарен размер, особености на хранителния режим и други. Така например, докато пъстървата се реализира на пазара при средно единично тегло от 250 - 400 грама, за шарана това тегло е над 1,5 кг., за сома - над 2,0 кг. и т.н. В този смисъл технологията е универсална като цяло за всички видове риби, но нейната универсалност се запазва само при отчитане на съответните специфични особености при отглеждането на конкретния вид риба.
Критерии при избор на водоем за садковата инсталация: при подбора на конкретен водоем и място за разполагане на садкова инсталация се изхожда от следните характеристики на водоема:
географско разположение и климатични характеристики; големина на водоема;
проточност (обмен на водата) през целия период на годината; наличие на разтворим кислород в необходимите граници;
годишен температурен режим на водата;
подходящ химичен състав на водата; липса на индустриални и други замърсители;
продължителност на вегетационния период (за съответните видове риби); наличие на подходящи дълбочини за разполагане на садките; наличие на пътна и друга инфраструктура до мястото за разполагане на инсталацията.
Тези характеристики на водоема определят следните технологични параметри на фермата:
вида (видовете) риба/и за отглеждане в инсталацията;
възможно произвеждано количество при еднократно зареждане;
режим на зарибяване (пролетно, есенно, комбинирано);
вегетационен период за достигане на оптимален размер на рибата за реализация на пазара (грамажна група) според формата на реализация (жива, прясна, преработена и др.) и според изискванията на пазара;
кратност на зареждане на инсталацията или брой производствени цикли в годината.
Предимства на садковите инсталации от полиетиленовите тръби:
с въвеждането на полиетиленовите тръби като основен материал за изработване на садки се постигнаха следните значителни предимства пред тези, произведени от метал:
олекотена конструкция, изискваща по-леко закотвяне и привързване;
лесно боравене с такелажа;
висока щормоустойчивост (устойчивост на вятър и вълнение);
дълговечност на полиетилена (над 50 години);
несравнимо по-евтини като инвестиция;
по-лесно и бързо изработване, транспортиране и инсталиране;
по-лесна и евтина поддръжка и ремонт;
позволява изработването на кръгли садки, чиято значително по-висока ефективност и биологическа целесъобразност са демонстрирани в практиката.
Предимства на садковите инсталации с кръгли садки:
предимствата на кръглите садки са:
пълноценно използване на затворената в мрежите площ (рибата се движи в кръг, не ползва ъглите, което налага редукция на чистата ползваема площ при квадратните садки на 60-65%, а оттук около 35% излишни разходи за конструкция и мрежи, които се сменят на 5-6 години);
по-малко съпротивление (ветроупорност) при вятър, вълнение и течение, включително при бури;
по-добър водообмен, осигуряващ добро снабдяване с кислород на всички зони в садките (както на периферията, така и на центъра);
възможност за прилагане на по-гъста посадка (количество риба в бройки или килограми на единица площ от садката);
стабилност и устойчивост при атоварвания, предизвикани от вълни, вятър, течения, набиране на мрежите и др.;
възможност за мобилност на всяка отделна садка, както в рамките на садковата инсталация, така и извън нея.
Структура на садковата инсталация с кръгли садки:
Садковата инсталация с кръгли садки се състои от понтони, около които са разположени кръглите садки, прикрепени към тях с капронови въжета. Това прави всяка садка независима от другите - може да бъде премествана по всяко време, където е необходимо. Това е изключително технологично предимство, което позволява в зависимост от условията да се извършва разреждане на садките, придвижването им по вода, отделянето им от сала при заболяване на рибата и необходимост от осигуряване на карантина и лечение, както и за въвеждането на точност при прилагането на технологията на конвейрно отглеждане на рибата в садки.
Садковата инсталация може да се състои от един, два или повече понтона, които могат да образуват различна конфигурация. Понтонът е първият основен елемент на инсталацията и представлява плаваща конструкция, около която са разположени садките. Когато той допира брега с единия си край, осигурява постоянен достъп до садките, необходим за мониторинг и извършване на съответните операции съобразно технологията за суперинтензивно отглеждане на риба. Втората основна функция на понтона е да осигури стабилността на садковата инсталация. Броят и дължините на понтоните в инсталацията зависят от броя и размера на садките около него, характеристиките на водоема и конкретното място за разполагането им.
Садките са вторият основен елемент на инсталацията и представляват кръгла плаваща конструкция с парапет, по вътрешната страна на който се окачва мрежа във формата на торба, потопена във водата, в която се поставя рибата за отглеждане.
В зависимост от предназначението им садките биват определяни като:
производствени (когато в тях се извършва отглеждането на рибата);
технологични (в тях се извършват определени технологични операции, като доотглеждане на по-дребен зарибителен материал, лечение на заболяла риба, съхранение на риба за реализация и за други значителни технологични операции);
сортировъчни (служат за поемане по време на сортировка на фракции риба с уеднаквен размер или тегло).
Окомплектовката на садките с мрежести торби зависи от множество фактори и е специфична за всяка отделна садкова инсталация.
Всяка садкова инсталация е оборудвана със спомагателни устройства и приспособления, както и набор от капронови въжета, които осигуряват нейната цялост и издръжливост по време на неблагоприятни климатични условия като дъжд, сняг, вятър, буря, заледявания и др., както и при колебания и изменения във водното ниво на водоема.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.

transportni uslugi

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com